گروه آرمانی / آموزش  / معیار های درجه بندی کاغذ

معیار های درجه بندی کاغذ

 

درجه بندی کاغذ بر اساس معیار های درخشندگی ، کدری ، وزن و بافت صورت می گیرد .