گروه آرمانی / آموزش  / مدل رنگی CMYK

مدل رنگی CMYK

 

 

وقتی می گوییم چاپ چهار رنگ ، منظور این نیست که در طرح فقط چهار رنگ وجود دارد .آنچه پس از چاپ دیده می شود ، ترکیب چهار رنگی است که بر روی هم و با غلظت های مختلف چاپ شده اند .